пї รุ่น 2.8 - Thai wordpress

รุ่น 2.8

จาก Thai wordpress

(ความแตกต่างระหว่างรุ่นปรับปรุง)
ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
(สร้างหน้าใหม่: On June 10th, 2009, WordPress Version 2.8, named for noted trumpeter and vocalist [http://en.wikipedia.org/wiki/Chet_Baker Chet Baker], will be released ...)
รุ่นปัจจุบัน (04:49, 11 มิถุนายน 2552) (ดูโค้ด)
 
แถว 1: แถว 1:
-
On June 10th, 2009, WordPress [[Version 2.8]], named for noted trumpeter and vocalist [http://en.wikipedia.org/wiki/Chet_Baker Chet Baker], will be released to the public. For more information on this enhancement and bug-fix release, read the [http://wordpress.org/development/2009/06/wordpress-28/ Development Blog Announcement] and  see the [http://core.trac.wordpress.org/log/trunk?action=stop_on_copy&mode=stop_on_copy&rev=11549&stop_rev=10183&limit=100 Changelog for 2.8].
+
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เวิร์ดเพรส [[รุ่น 2.8]] ซึ่งถูกตั้งชื่อตามนักร้องและนักทรัมเป็ตที่มีชื่อเสียง [http://en.wikipedia.org/wiki/Chet_Baker Chet Baker] ได้ออกเผยแพร่สู่สาธารณะชน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงรุ่นและการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ โปรดอ่านได้ที่ [http://wordpress.org/development/2009/06/wordpress-28/ Development Blog Announcement] และดู [http://core.trac.wordpress.org/log/trunk?action=stop_on_copy&mode=stop_on_copy&rev=11549&stop_rev=10183&limit=100 Changelog for 2.8].
-
For [[Version 2.8]], the database version ('''db_version''' in '''wp_options''') changed to 11548, and the [https://core.trac.wordpress.org/ Trac] revision was 11549
+
สำหรับ [[รุ่น 2.8]] นั้นรุ่นฐานข้อมูล ('''db_version''' ใน '''wp_options''') ได้เปลี่ยนเป็น 11548 และ [https://core.trac.wordpress.org/ Trac] ฉบับปรับปรุงเป็น 11549
* [http://core.trac.wordpress.org/query?status=closed&order=priority&col=id&col=summary&col=type&col=component&milestone=2.8&resolution=fixed#no2 View Fixed Tickets]
* [http://core.trac.wordpress.org/query?status=closed&order=priority&col=id&col=summary&col=type&col=component&milestone=2.8&resolution=fixed#no2 View Fixed Tickets]

รุ่นปัจจุบัน

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เวิร์ดเพรส รุ่น 2.8 ซึ่งถูกตั้งชื่อตามนักร้องและนักทรัมเป็ตที่มีชื่อเสียง Chet Baker ได้ออกเผยแพร่สู่สาธารณะชน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงรุ่นและการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ โปรดอ่านได้ที่ Development Blog Announcement และดู Changelog for 2.8.

สำหรับ รุ่น 2.8 นั้นรุ่นฐานข้อมูล (db_version ใน wp_options) ได้เปลี่ยนเป็น 11548 และ Trac ฉบับปรับปรุงเป็น 11549

เนื้อหา

Highlights

 • New drag-and-drop widgets admin interface and new widgets API
 • Syntax highlighting and function lookup built into plugin and theme editors
 • Browse the theme directory and install themes from the admin
 • Allow the dashboard widgets to be arranged in up to four columns
 • Allow configuring the number of items to show on management pages with an option in Screen Options
 • Support timezones and automatic daylight savings time adjustment
 • Support IIS 7.0 URL Rewrite Module
 • Faster loading of admin pages via script compression and concatenation

New Features

User Features

 • New Theme Installer routines
 • Add CodePress syntax highlighting to Theme and Plugin editors
 • Add Documentation(function) lookup to Theme and Plugin editors
 • Use "Custom Header" for menu text and revise Default theme to reflect change
 • Separate Comments into a separate postbox, from Discussion postbox, on the Edit Post screen
 • Make tags accessible without Javascript on the edit screen
 • Don't ask for confirmation when marking a comment as spam
 • Don't notify post author of own comments
 • Fix comment paging for static front page
 • Allow the dashboard widgets to be arranged in up to four columns as set via the Screen Options tab
 • Make titles into links in Dashboard Right Now module (this was in 2.7.1)
 • Improved Admin icons (grey-to-transparent shadows)
 • Update Blue Admin Color Scheme
 • Press This improvements UI, quoting fixes, plus ability for Contributors to use Press This
 • Add a Cancel Upload button and a Delete link to Administration > Media > Add New
 • Add column "Rating" in Administration > Links > Edit
 • Improve installer to help people entering wrong email addresses
 • Improved Widget user interface
 • Allow editing of all plugin files (Ticket 6732)
 • Improved Plugin search (this was in 2.7.1) on Administration > Plugins > Add New
 • Per Page option for plugins
 • Move "Install a plugin in .zip format" to new Upload tab under Administration > Plugins > Add New
 • Show absolute date instead of relative date for scheduled posts
 • Fix tags suggest for post quick edit and bulk edit
 • Permalink editor changes and fix for pages
 • Autosave post/page when pressing Control/Command+S
 • Add toggle all button to the Gallery tab in the uploader
 • Support more than one gallery on the same page
 • Add per page option to Screen Options for comments, posts, pages, media, categories, and tags
 • Overhaul of LiveJournal importer (also add define WP_IMPORTING)
 • Import category descriptions for Administration > Tools > Import > WordPress
 • Show Tools menu for all users so they can access Turbo
 • Check for new version when visiting Administration > Tools > Upgrade
 • In upgrade process, provide better explanation for database upgrade message
 • Fix most popular link category list
 • Add description field for Tags in Administration > Posts > Tags
 • WAI-ARIA landmark roles to added to WordPress Default theme
 • "Choose a city in the same timezone as you" for Timezone in Administration > Settings > General
 • Remove My Hacks option from Administration > Settings > Miscellaneous
 • Hide email addresses from low privilege users on Administration > Comments
 • Allow case-insensitive logins
 • Login and Registration pages noindex followed
 • Give login screen proper iPhone viewport
 • Enforce unique email addresses in Add/Edit users
 • Make user_nicenames unique during registration
 • Add "Send this password to the new user by email" option to Administration > Users > Add New
 • Don't set user's Website url to http:// in Administration > Users > Add New
 • Add password strength meter to Add User and Edit User
 • Hide things that need to be available to screen readers via offscreen positioning
 • Use invisible class for hiding labels and legends
 • Use a semantic class name for text targeted to screen readers

Development, Themes, Plugins

 • Improved database performance
 • Drop post_category column from wp_posts table, and link_category column from wp_links schemas
 • Fix delete statements to ensure data integrity when innodb and foreign keys are used
 • Enforce consistent ID types to allow for foreign keys to be defined between tables
 • Add Sticky to list of post states
 • Add a filter to the post states list
 • Introduction and widespread use of transient and related filters
 • Add filters so AIM, Yahoo, and Jabber IM labels, in user profile, can be changed
 • Add hook "after_db_upgrade"
 • Add hooks for the Users, Categories, Link Categories, Tags and Comments table columns
 • HTTP API updates and fixes
 • Add support for blocking all outbound HTTP requests
 • Updated List of HTTP status codes (Ticket 9297)
 • Use SimplePie for widget and dashboard feeds
 • Switch to pomo lib. Support gettext contexts. Deprecate long form functions
 • TinyMCE 3.2.4.1
 • Use Jcrop 0.9.8 for cropping
 • Update pclzip to 2.8
 • Update PHPMailer to 2.0.4
 • Update SWFUpload to 2.2.0.1
 • Improved performance for script loading
 • Improved archive and calendar queries
 • Cron spawning improvements
 • Timezone enhancements for PHP 5
 • Add WP_Widget class and move native widgets into WP_Widget
 • Allow other taxonomies (e.g. post categories) to be used with wp_tag_cloud (Changeset 10554)
 • Add echo argument to wp_tag_cloud()
 • Allow a plugin to control how many posts are displayed on edit pages
 • Add "style" and "html" arguments to wp_list_authors (Ticket 4420)
 • Add "exclude_tree" argument to wp_list_categories and make exclude behave like exclude_tree when hierarchical is specified--this was actually a 2.7.1 change (Ticket 8614)
 • New Template Tag, the_modified_author (Ticket 9154)
 • Enhanced support for custom taxonomies
 • Put page title before blog name in admin title (Ticket 9028)
 • Use https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ for the WordPress.org secret-key service
 • Various phpDoc updates
 • Refactor filters to avoid potential XSS attacks
 • XMLRPC improvements
 • Improved mysql2date coding
 • Make authentication more pluggable
 • Switch to using the ID when calling get_avatar internally to support caching plugins
 • Allow plugins to provide a canonical redirect_url even if WordPress does not provide its own
 • Drafts have post_date populated now, so look for a zeroed out post_date_gmt to determine non-scheduled nature
 • Fixes to query_posts (obey post_type, drop orderby=category, use group by for meta key queries, remove meta_value from selected fields)
 • New orderby=none parameter for use with query_posts
 • Allow a plugin to filter the classes applied in wp_list_pages()
 • Functions (get_adjacent_post_rel_link() and adjacent_post_rel_link()) to display relational links for adjacent posts in the head (Ticket 8703)
 • Add the sticky post grey background to the default theme
 • Proxy support
 • Let a plugin filter the expanded capabilities returned by map_meta_cap
 • Allow the update period to be filtered in RSS/RDF feeds
 • Store field types in wpdb object
 • Add tag description functions tag_description and term_description
 • Add page class to get_body_class()
 • Deprecate get_catname()
 • Use comments_open() and pings_open() in WordPress Default and Classic themes
 • Add wp_trim_excerpt() filter
 • Consolidate plugin/theme/core upgrade/install functions
 • Add page-id-x class to body for pages
 • Return empty list in wp_list_bookmarks() if requested bookmark category does not exist
 • Allow menu reordering via plugin
 • Add hook for updating user profile
 • Add redirect argument to wp_loginout
 • Add wp_lostpassword_url (Ticket 9932)
 • Add get_the_author_meta() and the_author_meta() functions
 • Deprecate the_author_ID, the_author_login, the_author_firstname, the_author_lastname, the_author_nickname, the_author_email, the_author_url, the_author_aim, the_author_yim, the_author_mns, the_author_description and all their "get_*()" functions. (The full list at แม่แบบ:Trac)
 • Let plugins use screen layout columns
 • Add labels to titles and text inputs
 • Add hook for adding info to plugin update message
 • Don't do core version check from front page loads
 • Allow a plugin to vary the comment cookie lifetime (or even remove the cookies altogether)
 • Allow plugin to replace just the default help while preserving the contextual help
 • New escaping naming convention Ticket 9650
 • Deprecate wp_specialchars() in favor of esc_html(). Encode quotes for esc_html() as in esc_attr(), to improve plugin security (ref. Development Updates)
 • Deprecate sanitize_url() and clean_url() in favor of esc_url_raw() and esc_url() (ref. Development Updates)
 • Add number/offset arguments to get_pages() (same parameters can be used for wp_list_pages()
 • Make login more pluggable
 • Add the_widget() function to output a generic widget anywhere in a template (Ticket 9701)
 • Allow plugins to override tz support enable/disable
 • Fix combining category and tag queries
 • Support IIS 7.0 URL Rewrite Module
 • Recognize Expression Web 2 as IIS
 • Allow multiple search form templates
 • Introduce sanitize_html_class() and use it to give categories, tags, users etc meaningful classnames where possible but fallback to the id if necessary (Ticket 8446)
 • Allow a different role to be set for users when they are created in a call to wp_insert_user()
 • Improve Filesystem method choice for 'direct'; introduce FS_METHOD constant
 • Add a hook in print_footer_scripts as in print_head_scripts
 • Add a comment_moderation_headers filter
 • Move upload_dir filter to before directory is created, so plugins can have a better effect
 • Pass name to sidebar, footer, and header get actions
 • Upgrader improvements, including move curl to last position and fockopen to 2nd position due to higher compatibility
 • Updated Trac

Advanced Features

JS script loader Improvements

 • jQuery 1.3.2
 • Improvements to the script loader: allows plugins to queue scripts for the front end head and footer, adds hooks for server side caching of compressed scripts, adds support for ENFORCE_GZIP constant (deflate is used by default since it's faster)
 • Load the minified versions of the scripts by default, define('SCRIPT_DEBUG', true); can be used to load the development versions
 • Remove events from categories chechboxes in quick edit to speed up page unload
 • Make simple form validation and ajax-add new categories compatible with jQuery 1.3.1
 • Load farbtastic.js has to be loaded in the head
 • Note: see Lester Chan's Loading Javascript in Footer blog and Andrew Ozz's Script Loader Updates blog

New Widgets API

WP_Widget is a class that abstracts away much of the complexity involved in writing a widget, especially multi-widgets.

 • Basically, you extend WP_Widget with your own class that provides a constructor and three methods -- widget(), form(), and update().
  • widget() - outputs the actual content of the widget.
  • update() - processes options to be saved.
  • form() - outputs the options form.
 • A widget is registered by passing the name of the widget class to register_widget().
 • All widgets written with WP_Widget are multiple instance capable.
 • Options
  • Options for old single-instance widgets ported to WP_Widget will be upgraded to the new multi-option storage format, which is simply a multi-dimensional array keyed by instance ID.
  • Options for widgets using the old multi-instance pattern should work as is.
  • If your widget has custom option storage needs, you can provide your own get_settings() and save_settings() methods.
 • The WP_Widget source can be viewed here (read the phpdoc for moreinfo on usage): http://core.trac.wordpress.org/browser/trunk/wp-includes/widgets.php
 • You can see examples of how to use it here: http://core.trac.wordpress.org/browser/trunk/wp-includes/default-widgets.php
 • If you author any widgets, try porting them to WP_Widget and give your feedback on what can be improved an Trac Ticket 8441.
 • Props to the MultiWidget class, on which WP_Widget is based: http://blog.firetree.net/2008/11/30/wordpress-multi-widget/
 • The above extracted from Ryan Boren's wp-hackers post.

See also Widgets API.

Menu reordering via plugin

 • Example plugin demonstrates menus with Dashboard, Posts, and Comments in the first menu group. The remaining menus follow in their usual order.
 • When filtering the order array, any menus that are not mentioned in the array will be sorted after ones that are mentioned.
 • Unmentioned menus are sorted in their usual order, relative to other unmentioned menus.
 • Information extracted from Ryan Boren's comments on Trac Ticket 9652

Features That Didn't Make it into Version 2.8

These features didn't make it into Version 2.8 (or Version 2.7).

 • Some default shortcodes, maybe the most popular 10 from WordPress.com
 • oEmbed support, tied in with shortcodes
 • Better UI for post revisions, maybe an optional field to say what changed in a version
 • OAuth support
 • GeoData for posts, comments, attachments, etc.
 • Template tags to do everything the custom gallery on ma.tt does
 • Menu editor
 • Unbalanced tags across more and nextpage tags (Ticket 6297)
 • Sitemaps by default
 • Refresh of the importers (LiveJournal was refreshed)
 • Gallery post_type
 • Versioning of template edits
 • Documentation links for functions used in currently edited template
 • MPTT (Modified Preorder Tree Traversal) for hierarchies

แม่แบบ:Stub

เครื่องมือส่วนตัว