пї Version 3.2 - Thai wordpress

Version 3.2

จาก Thai wordpress

(ความแตกต่างระหว่างรุ่นปรับปรุง)
ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
(สร้างหน้าใหม่: {{Languages| {{en|Version 3.2}} {{ja|Version 3.2}} }} On July 4, 2011, WordPress Version 3.2 "Gershwin", named in honor of the composer and pianist [ht...)
รุ่นปัจจุบัน (16:34, 27 กรกฎาคม 2554) (ดูโค้ด)
 
แถว 1: แถว 1:
-
{{Languages|
+
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวิร์ดเพรส [[Version 3.2| รุ่น 3.2]] "Gershwin", ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นักประพันธ์และนักเปียโนชื่อดัง [http://en.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin George Gershwin], was released to the public. For more information on this enhancement and bug release, read the [http://wordpress.org/news/2011/07/gershwin/ WordPress Blog].  <!--, and see the [[Changelog/3.2|Changelog for 3.2]].-->
-
{{en|Version 3.2}}
+
-
{{ja|Version 3.2}}
+
-
}}
+
-
 
+
-
On July 4, 2011, WordPress [[Version 3.2]] "Gershwin", named in honor of the composer and pianist [http://en.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin George Gershwin], was released to the public. For more information on this enhancement and bug release, read the [http://wordpress.org/news/2011/07/gershwin/ WordPress Blog].  <!--, and see the [[Changelog/3.2|Changelog for 3.2]].-->
+
For [[Version 3.2]], the database version ('''db_version''' in '''wp_options''') changed to 18226, and the [https://core.trac.wordpress.org Trac] revision was 18397.
For [[Version 3.2]], the database version ('''db_version''' in '''wp_options''') changed to 18226, and the [https://core.trac.wordpress.org Trac] revision was 18397.

รุ่นปัจจุบัน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวิร์ดเพรส รุ่น 3.2 "Gershwin", ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นักประพันธ์และนักเปียโนชื่อดัง George Gershwin, was released to the public. For more information on this enhancement and bug release, read the WordPress Blog.

For Version 3.2, the database version (db_version in wp_options) changed to 18226, and the Trac revision was 18397.

เนื้อหา

Highlights

 • Refreshed Administrative UI - Admin redesign
 • New Default Theme "Twenty Eleven" - Uses the latest Theme Features
 • Full Screen Editor - Distraction free writing experience
 • Extended Admin Bar - More useful links to control the site
 • Requirements Changes -
  • PHP 5.2.4 or greater (old requirement - since WordPress 2.5 was PHP 4.3 or greater)
  • MySQL 5.0.15 or greater (old requirement - since WordPress 2.9 was MySQL 4.1.2 or greater)
 • Enhanced Browser Compatibility -
  • Drop Internet Explorer 6 support
  • Start End-of-life (EOL) cycle for Internet Explorer 7
  • Browse Happy notify users of out-of-date browser
 • WordPress is Faster and Lighter -
  • Faster page loads -- We've gone through the most commonly loaded pages in WP and done improvements to their load time
  • Faster Upgrades -- The update system now support incremental upgrades so after 3.2 you'll find upgrading faster than ever
  • Optimizations to WP_Filesystem -- Updates over FTP are now much quicker and less error prone
  • Stream downloads to the filesystem -- Improves update times and lowers the memory footprint
  • Performance improvements for wptexturize()
  • Remove PHP4 compatibility including timezone support
  • More efficient term intersection queries
  • Some optimizations in the HTML sanitizer (kses)
  • Speed optimizations for is_serialized_string()
  • Cache the Dashboard RSS Widgets HTML output to reduce unnecessary Ajax requests as well as the memory footprint
  • And many other improvements and tweaks

User Features

General

 • Admin Bar: Add a Themes submenu under Appearance, for consistency
 • Admin Bar: Add View Site/Dashboard links, 'View X' links in the admin, 'View' action link for terms, new custom taxonomy string: view_item, defaulting to 'View Tag' and View Category'
 • Admin Bar: Support Edit link for Attachments
 • Switch from "Panel/SubPanel" to "Screen" in inline documentation and Codex links
 • Add collapse link to admin menu
 • Help Tab text updates
 • Favorites menu no longer exists
 • New Freedoms (rights) and Credits links at bottom of admin screens
 • Use monospaced font for HTML editor
 • Validate the HTML in the admin area
 • Make copying the PressThis bookmarklet code easier in WebKit browsers
 • Move copyright notices to license.txt
 • Refresh login form styles to match admin style

Dashboard

 • Change View All Buttons into plain links
 • Show full set of status links in recent comments box
 • Drop "Change Theme" button
 • Update core UI changes; "Update Automatically" changed to "Update Now", first core update is now a primary button
 • Core support for partial updates

Posts

 • Change Menu Name from 'Posts' to 'All Posts'
 • Show the sticky posts checkbox ("Stick this post to the front page") Only when author has 'edit_others_posts' capability
 • Updated styles for the Visual editor buttons
 • Full screen editor experience called Distraction Free Writing - accessed via the Toggle Fullscreen mode tool in the Visual editor and fullscreen button in the HTML editor (Trac Ticket 17198)
 • New sprite for the TinyMCE buttons
 • Fix pagination when searching or filtering posts

Media

 • Add 'Add New' button to edit media
 • Update the blip.tv oEmbeds

Links

 • Change Menu Name from 'Links' to 'All Links'
 • Add 'Add New' button to edit links

Pages

 • Change Menu Name from 'Pages' to 'All Pages'

Comments

 • New comment bubble styling

Appearance

 • New Default theme - TwentyEleven - based on Duster Theme (Trac Ticket 17198).
 • Allow selecting previously uploader headers and randomly serving previously uploaded or default headers
 • Denote images that are headers or backgrounds in the media ui
 • Show hierarchy for pages and taxonomies in nav menus admin
 • Introduce new is_multi_author() template tag to make it easier for themes to have different behaviour when a site has more than one author
 • Be less specific about theme repo licenses (as they can vary in specifics). They are all compatible with the license WordPress uses

Plugins

 • Allow plugins to disable screen options with filter
 • Be less specific about plugin repo licenses (as they can vary in specifics). They are all compatible with the license WordPress uses

Tools

 • Change Menu Name from 'Tools' to 'Available Tools'
 • Press This bookmarklet redesign
 • UI refresh for Press This
 • Export commentmeta

Users

 • Change Menu Name from 'Users' to 'All Users'
 • Add 'Add New' button to edit users

Multisite

 • Show access denied page and list a user's sites if they visit an admin they don't have permissions for rather than redirecting to the users' primary blog
 • Make "Space Used" gray instead of green in multisite Right Now box
 • Make user validation when adding a user via network admin consistent with adding a user elsewhere and provide better feedback for validation problems
 • Allow Pagination for Must-Use/Dropin plugins; respect WP_CONTENT_DIR & WPMU_PLUGIN_DIR for help text; move help text into WP_Plugins_List_Table
 • Rename network admin submenus to not clash with top level menus

Development, Themes, Plugins

 • Add a per-post-type nav menu items filter for plugin control
 • Add an extra FTP_LANG_DIR override constant to short-circuit WP_Filesystem_Base::find_folder(WP_LANG_DIR)
 • Add .ics / text/calendar to the whitelist of allowed file types
 • Add cache_domain argument to get_terms() to allow caching to a unique set of cache buckets; useful when taxonomy queries have been modified via filters and need their own cache space
 • Add menu id for admin-bar's dashboard and view-site link
 • Add option_page_capability_$option_page filter
 • Add quotes to [value="some"] selectors re: jQuery
 • Add theme feature strings for translation
 • Allow custom author elements such as email
 • Allow get_pages() to support multiple post statuses
 • Allow plugins to control user and network admin canonical redirect
 • Allow plugins to hook into แม่แบบ:Trac
 • Allow querying empty meta values
 • Allow retrieving comments by post type, status, author, author, name, or parent. Fetch only published posts for recent comments widget
 • Allow taxonomies to be queried by $_GET parameters on non-taxonomy url's
 • Allow WP_Query 'post_status' parameter to accept an array, as well as a singular value and comma separated list
 • Apply 'editable_slug' filter to parent page slugs in get_sample_permalink()
 • Apply 'editable_slug' filter in post_slug_meta_box()
 • Centralize pagination bound exceeding redirects for list tables
 • Change esc_url_raw references to esc_url
 • Check return value of wp_check_browser_version() and make return value consistent
 • Code readability improvements
 • Default WP_LANG_DIR to `WP_CONTENT_DIR/languages` when `wp-includes/languages/` doesn't exist
 • Deprecate wp_clone() but left the function in แม่แบบ:Trac
 • Don't 404 for empty post type archives
 • Don't load themes functions.php for upgrades
 • Don't refresh the admin menu after page load, apply the user-state from PHP, fix behaviour after folding the menu
 • Don't set fields to empty values in _wp_translate_data()
 • Don't show broken 'View' links when a custom post type is not publicly queryable
 • Don't use array calling for post_status in wp_edit_attachments_query() to prevent any use of the deprecated query_string filter (as in, don't use it)
 • Ensure all theme searching is done case-insensitive
 • Fix handing of super admins that don't have a blog in get_dashboard_url() and login
 • Fix mistaken use of publicly_queryable in when public was what was intended for register_post_type()
 • Fix notice when invalid taxonomy is passed to wp_tag_cloud()
 • Hide update bubble counts for users who can't perform the update
 • Introduce get_screen_icon()
 • Introduce is_multi_author() to check if more than one author has published posts for this site
 • Introduce 'name_admin_bar' label and 'show_in_admin_bar' (Add New menu) argument for Post Types
 • Introduce Stream-To-File for the WP_HTTP API - reduces memory consumption during file downloads; implemented in download_url() for upgraders
 • Introduce wp_http_supports() as replacement for the http_transport_(get|post)_debug hooks
 • Introduce WP_MAX_MEMORY_LIMIT' constant for the high memory limit set when image processing and unzipping; ensure it is always filterable by plugins as well as configurable in wp-config.php
 • Introduce WP_Meta_Query and relation support
 • Pass image URL's to thickbox via L10n in script-loader.php; allows thickbox to be used on any page in the install without defining the image URL variables
 • Properly handle https in ixr client
 • Provide more arguments to the widgets on the 404 page so as to avoid notices
 • Rename duplicate 'delete_post' and 'deleted_post' actions to 'before_delete_post' and 'after_delete_post'
 • Remove support for the PHP HTTP Extension from WP_HTTP. The PHP HTTP Extension is a wrapper around libcurl and fopen() providing limited configuration and is supported on a minority of servers due to its non-default inclusion
 • Return false from is_page_template() if the template is default
 • Set is_* flags for AND taxonomy queries
 • Set the mb_string internal encoding to ISO-8859-1 whilst uncompressing archives using PclZip; fixes 'PCLZIP_ERR_BAD_FORMAT (-10) : Invalid block size' errors on systems utilising mbstring.func_overload
 • Stop themes and plugins from overriding the admin bar CSS
 • Support Chrome Frame
 • Update jQuery to 1.6.1
 • Update jQuery UI to 1.8.2
 • Update json2.js
 • Update _old_files
 • Update phpass
 • Update phpmailer and smtp to 5.1
 • Update pop3 class
 • Update TinyMCE to 3.4.2 (Trac Ticket 17086)
 • Update wp_mail to correctly call the Address adding functions on PHPMailer for To, CC, BCC and preserving support for full RFC2822 address specifications
 • Updated PHPdocs for wpdb class, XML-RPC functions, HTTP API, add_submenu_page, wp_templating_constants(), wp_check_browser_version()
 • Use the post type object in get_posts_by_author_sql() and add a post type parameter to count_many_users_posts(); pub_priv_sql_capability filter is considered deprecated
 • Validate post status against capabilities in Press This
 • Verify certificate matches both the common name and the provided hostname; WP_HTTP_Curl requires CURLOPT_SSL_VERIFYHOST be either 2 or false
 • When upgrading plugins/themes, if the new destination folder is different from the previous folder, delete the old folder upon upgrade
 • XML-RPC add support to wp.getPostFormats to provide a list of the currently supported post formats in addition to the complete list
 • XML-RPC allow Pages to have a status of pending
 • XML-RPC include the post status in the response for mt.getRecentPostTitles calls
 • XML-RPC introduce a special wp_die handler for XMLRPC requests to ensure we send an XML response

แม่แบบ:Versions

รับข้อมูลจาก "http://codex.wordthai.com/Version_3.2"
เครื่องมือส่วนตัว